หน้าผาก (forehead)

โดยการสังเกตลักษณะเฉพาะต่างๆของหน้าผาก คุณสามารถค้นพบคุณลักษณะทางสติปัญญา และคุณลักษณะ ทางศีลธรรม ของบุคคล หน้าผากนั้นจะบ่งบอกเกี่ยวกับความคิด และหนทางการก่อเกิดแห่งความคิดนั้น ดุลยภาพ แห่งจิตใจ สามารถตรวจสอบได้โดยการวัดความสูงของหน้าผาก ซึ่งควรจะมีสัดส่วนที่พอดีกันกับบริเวณ ส่วนกลางและบริเวณส่วนล่างของใบหน้า หน้าผากจะถูกแยกย่อยไปอีกเป็นส่วน คือส่วนบน (ใกล้ๆโคนรากผม) บริเวณ ส่วนกลางและส่วนล่าง (ส่วนล่างลงมาจนถึงคิ้ว) ถ้าบริเวณส่วนบนของหน้าผากเด่นชัด ย่อมแสดงให้เห็น ถึง ความใจกว้าง เอื้อเฟื้อและนิวรณ์อันสูงส่ง ถ้าส่วนกลางของหน้าผากโดดเด่น นั่นเป็นเครื่องหมายแห่ง สามัญ สำนึก และความมั่นคง ถ้าส่วนล่างของหน้าผากโหนกนูนขึ้นมามากกว่าส่วนอื่น ย่อมเปิดเผยให้เห็นถึง ความลุ่มหลง ในโลกียะ และความรู้สึกในการยึดถือเอาความเป็นจริงเป็นหลัก

หน้าผากสูง
เป็นการเปิดเปยถึงสติปัญญา ความใจกว้าง รวมทั้งความสามารถในการสำรวมใจ และการคิดอย่างดูด้านข้างๆด้วย ถ้าหน้าผากไม่ได้สัดส่วนกับส่วนอื่นของใหน้ามากกว่าหนึ่งในสาม นับได้ว่า บุคคลนั้นแยกตัวออกจากปัญหาต่างๆ ที่เป็นจริงอย่างมาก

หน้าผากกว้าง
ถ้าหน้าผากมีความกว้างกว่า 12 ซม. จากก้านหนึ่งของขมับไปยังขมับอีกด้านหนึ่ง จะเป็นการชี้ให้เห็นถึง ความสามารถ ที่จะรับเอาข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผล มีความจำที่ดี มีความปรารถนาสำหรับ การเรียนรู้และ ให้ได้มาซึ่งความรู้ นอกจากนั้น ยังชี้ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แบะความมัวเมาลุ่มหลง (มักในโลกีย์) หน้าผากกว้างและสูง แสดงถึงความคิดอย่างมีเหตุและผลที่เป็นตรรกยะ (logical) สัญชาตญาณ แห่งการเป็นผู้นำ ความมั่นคง และความคิดแบบต้นแบบ

หน้าผากต่ำ
หน้าผากซึ่งมีช่วงสูงน้อยกว่า 6 ซม. เปิดเผยถึงความรู้สึกที่จริงจัง ความปรารถนาในการทำกำไรต่างๆ เพื่อให้ได้มา ซึ่งเงินทองและนิยมในลาภสักการะ

หน้าผากแคบ
ถ้าหน้าผากมีความกว้างน้อยกว่า 12 ซม. ย่อมเปิดเผยว่า บุคคลผู้นี้มีปฏิภาณทางด้านกายวิภาค วิเคราะห์ มีความสนใจ อย่างฝังแน่นในงานอดิเรก งานล่วงเวลาหรือกีฬา

หน้าผากสูงและแคบ
แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่จะดำเนินการตามความคิด และประดิษฐ์คิดค้นจนสำเร็จลุล่วง หน้าผากใหญ่ อย่างเห็นได้ชัด เป็นนิมิตหมายแห่งความเข้มแข็ง และเป็นคนไม่ท้อถอย มีความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น และอุทิศตนเอง เพื่อการกระทำในสิ่งที่ดี

หน้าผากโหนกนูน
จะเป็นผู้มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงอย่างสูง ในด้านความสนิทเสน่หา บางครั้งอาจมีความรุนแรงอยู่บ้าง และอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

หน้าผากเรียบได้ฉาก
ลักษณะของหน้าผากแบบนี้แสดงให้เห็นบุคลิกอันเด็ดขาดและมั่นคง ผู้ซึ่งปรารถนาเสรีภาพและเป็นนักฉวยโอกาส

หน้าผากที่โค้งเว้า
แสดงถึงผู้ซึ่งมีปัญหาทางจิตภาพ ความไม่มั่นใจและหวาดกลัว ซึ่งจะทำให้พัฒนาการด้านจิตใจลดน้อยถอยลง

หน้าผากรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
เป็นนิมิตหมายแห่งเลขคณิตการเชื่อมนับ และจิตใจอันมั่นคง สำหรับบางคนแล้ว มันจะหมายถึง ความศรัทธา เลื่อมใส ในความสามารถของตนเองอย่างมากมาย

หน้าผากเรียวเป็นรูปไข่
บ่งบอกความเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรียะทางด้านศิลปะ ซึ่งมีพื้นฐานจากความคิดอันลึกลับ

หน้าผากโค้งลาดไปด้านหลัง
เป็นคนที่มีจินตนาการอันเปี่ยมไปด้วยพลัง มีวาทศิลป์ อ่อนไหว และในบางครั้งก็หมายถึงความร่าเริ่งเบิกบานใจ

หน้าผากมีกระดูกเห็นเด่นชัด
บุคคลใดมีลักษณะเช่นนี้ บุคคลนั้นจะมีจิตที่เปิดกว้าง แต่ขาดความเป็นระเบียบ อารมณ์เสียง่าย