Linux
Reply Return

หัวข้อ : How to install Patch

ข้อความว่า
ชื่อ: DrakStar
ส่งมาเมื่อวันที่ : 14 ตุลาคม, 1998 at 20:06:38 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : How to install Patch
ด้วยข้อความที่ว่า:
จะลง patch windowmaker from maliwan ยัง

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 15 ตุลาคม, 1998 at 23:04:27 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: How to install Patch
ตอบว่า :
http://ftp.nectec.or.th/pub/thailinux/projects/GWITE/WindowMaker-0.20.1.thai.tar.gz
เป็นแบบที่ patch แล้วครับ ถ้าคุณไม่อยาก patch เอง
download จาก url ข้องบนแทนก็ได้ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :