Linux
Reply Return

หัวข้อ : Netscape,Licq and Thai

ข้อความว่า
ชื่อ: aramis
ส่งมาเมื่อวันที่ : 06 ตุลาคม, 1998 at 11:50:13 [ ด้วย IP : 161.200.255.182 ]
หัวข้อ : Netscape,Licq and Thai
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมใช้ Netscape Communicator 4.05 แล้วลงฟอนต์ภาษาไทย อย่ากทราบว่ามีวิธีเปลี่ยนฟอนต์ตามเมนูของ Netscape เองให้เป็นฟอนต์ไทยอย่างไรครับและบางทีอย่างเวลาเปิดหน้านี้ก้อจะฟ้อง error พวก XmTextForm error อะไรทำนองนี้
Licq เช่นกันครับตอนนี้มันใช้แต่ฟอนต์ helvetica

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :