Linux
Reply Return

หัวข้อ : การทำ Shadow file

ข้อความว่า
ชื่อ: บุญทิ้ง
ส่งมาเมื่อวันที่ : 21 กันยายน, 1998 at 16:39:20 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : การทำ Shadow file
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมใช้ Redhat 5.0 อยากทำ shadow แต่ไม่รู้ว่าต้อง set อะไรบ้างต้องทำอย่างไร แบบไม่ค่อยรู้เรื่องหน่ะ อธิบายละเอียดหน่อย

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: โดม
ส่งเมื่อวันที่ : 22 กันยายน, 1998 at 19:33:23 [ ด้วย IP 158.108.2.84 ]
หัวข้อ : Re: การทำ Shadow file
ตอบว่า :
ใน Linux มี File pwconv เพื่อใช่ในการแปลงเป็น Shadow Password อยู่แล้วครับ
ใช้
#pwconv
ถ้าจะไม่ใช้
#pwuncov
ซึ่งก็จะสร้าง File shadow ขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่ง

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: dfdf
ส่งเมื่อวันที่ : 31 มกราคม, 2005 at 12:26:40 [ ด้วย IP 203.144.243.243 ]
หัวข้อ : Re: การทำ Shadow file
ตอบว่า :
dfdf

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :