Linux
Reply Return

หัวข้อ : monitor ตัวที่สอง

ข้อความว่า
ชื่อ: chawalit
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 กันยายน, 1998 at 03:02:47 [ ด้วย IP : 202.44.130.163 ]
หัวข้อ : monitor ตัวที่สอง
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมต้องการจะต่อมอนิเตอร์ตัวที่ 2 จะทำอย่างไรดี

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :