Linux
Reply Return

หัวข้อ : เรียกใช้ mysql ใน RH 7.2 อย่างไรครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: ปิงปอง
ส่งมาเมื่อวันที่ : 25 มีนาคม,2002 at 20:50:54 [ ด้วย IP : 202.183.176.220 ]
หัวข้อ : เรียกใช้ mysql ใน RH 7.2 อย่างไรครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
เรียกใช้ mysql ใน RH 7.2 อย่างไรครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Dr.T
ส่งเมื่อวันที่ : 22 เมษายน,2002 at 17:24:02 [ ด้วย IP 203.157.254.3 ]
หัวข้อ : Re: เรียกใช้ mysql ใน RH 7.2 อย่างไรครับ
ตอบว่า :
#rpm -q mysql
ถามว่าติดตั้ง mysql แล้วยัง? ถ้ายังก็ติดตั้งเสียก่อน

#rpm -ivh mysql-x.xx.xx-x.rpm
เป็นคำสั่งติดตั้ง package mysql

#/etc/init.d/mysqld start
เป็นคำสั่ง start mysql server

#/etc/init.d/mysqld status
ถามว่า server start หรือยัง ถ้าได้ว่า
mysqld (pid ....) is running ก็เป็นอันว่า OK

#mysql
เริ่มใช้งาน mysql ถ้าได้
...
mysql>
ก็โชคดีแล้วหละ


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :