Linux
Reply Return

หัวข้อ : ต้องการใช้ Wine ต้องทำอย่างไร

ข้อความว่า
ชื่อ: ฺBandai
ส่งมาเมื่อวันที่ : 08 มีนาคม,2002 at 15:43:00 [ ด้วย IP : 203.107.142.196 ]
หัวข้อ : ต้องการใช้ Wine ต้องทำอย่างไร
ด้วยข้อความที่ว่า:
จะต้อง Install Wine อย่างไร? Version ที่ใช้เกี่ยวข้องไหม? บาง Version ใช้ได้ บาง Version ใช้ไม่ได้ ควรใช้ Version ไหนดีครับ? Load ได้จากที่ไหน? เวลาจะใช้ต้องเรียก Wine ก่อนไหม? ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :