Linux
Reply Return

หัวข้อ : lilo เริ่มทำงานอย่างไร

ข้อความว่า
ชื่อ: jak
ส่งมาเมื่อวันที่ : 08 มกราคม,2002 at 11:17:28 [ ด้วย IP : 202.28.8.135 ]
หัวข้อ : lilo เริ่มทำงานอย่างไร
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากรู้หลักการทำงานของเริ่มต้น load lilo ว่าเป็นอย่างไรและสามารถนำโปรแรกมไปฝังไว้ให้ทำงานก่อน load lilo ได้หรือไม่ ถ้าทำได้ทำอย่างไร ขอบคุณครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :