Linux
Reply Return

หัวข้อ : Samba ใน Slackware 7.1 cat /etc/passwd | mksmbpas

ข้อความว่า
ชื่อ: kai
ส่งมาเมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม,2001 at 10:59:02 [ ด้วย IP : 203.151.225.230 ]
หัวข้อ : Samba ใน Slackware 7.1 cat /etc/passwd | mksmbpas
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมใช้คำสั่งนี้ไม่ได้
cat /etc/passwd | mksmbpasswd.sh >/etc/smbpasswd
มันฟ้องว่าไม่มีคำสั่ง mksmbpasswd.sh

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: wora
ส่งเมื่อวันที่ : 06 มกราคม,2002 at 07:23:56 [ ด้วย IP 202.183.164.204 ]
หัวข้อ : Re: Samba ใน Slackware 7.1 cat /etc/passwd | mksmbpas
ตอบว่า :
ก่อนใช้คำสั่งนี้
cat /etc/passwd | mksmbpasswd.sh >/etc/smbpasswd
ให้หา mksmbpasswd.sh ว่ามันอยู่หนได โดย
find -name mksmbpasswd.sh แย้วจึงทำตามคำสั่งข้างต้น โดยใส่ที่อยู่ของมันให้ถูกต้อง จ้า

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :