Linux
Reply Return

หัวข้อ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีวุฒิปริญญาโท

ข้อความว่า
ชื่อ: naeem
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน,2001 at 15:01:28 [ ด้วย IP : 203.144.217.16 ]
หัวข้อ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีวุฒิปริญญาโท
ด้วยข้อความที่ว่า:

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชาการเงินและบัญชี

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
2.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี
พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี หรือเรียน
ด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดีพอสมควร

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4
ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 โทร 273-9020 ต่อ 3136 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2544 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ในเวลาราชการ

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน
(Transcript) ของปริญญาโท และปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องนำต้นฉบับมาแสดงด้วย

4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน
4.4 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 26
พฤศจิกายน 2544 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และที่ www.fpo.go.th

6. วิธีการคัดเลือก
การคัดเลือกผู้สมัครจะดำเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :