Linux
Reply Return

หัวข้อ : ขอเชิญฟังบรรยายวิชาการคอมพิวเตอร์ศึกษา...ฟรี

ข้อความว่า
ชื่อ: เทคนิคราชบุรี
ส่งมาเมื่อวันที่ : 30 ตุลาคม,2001 at 17:09:42 [ ด้วย IP : 203.146.73.220 ]
หัวข้อ : ขอเชิญฟังบรรยายวิชาการคอมพิวเตอร์ศึกษา...ฟรี
ด้วยข้อความที่ว่า:
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการคอมพิวเตอร์ศึกษา
เรื่อง การสอนคอมพิวเตอร์ในยุคปฏิรูปการศึกษา และการสอนคอมพิวเตอร์
แบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยวิทยากร รศ. ยืน ภู่วรวรรณ และ
ผศ. ดร. สุกรี รอดโพธิ์ทอง ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2544
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ทั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ อ.สมบูรณ์ อ.ประสิทธิ์
อ.วรัญญา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
โทร 032 - 337228 และ 338544 ต่อ 125 ได้ทุกวันในเวลาราชการ
หรือ e - mail : somboon_cheng@chaiyo.com

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :