Linux
Reply Return

หัวข้อ : จะกำหนดลิมิตขนาดของไฟล์ที่แนบไปกับเมล์

ข้อความว่า
ชื่อ: ตัวตอ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม,2001 at 17:30:07 [ ด้วย IP : 202.183.228.67 ]
หัวข้อ : จะกำหนดลิมิตขนาดของไฟล์ที่แนบไปกับเมล์
ด้วยข้อความที่ว่า:
จะกำหนดขนาดของไฟล์ที่ผู้ใช้แนบไปกับเมล์ ว่าไฟล์ที่ส่งไปนั้นต้องมีขนาดไม่เกินที่เรากำหนด ต้องไปแก้ไขที่ไหนครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: A
ส่งเมื่อวันที่ : 11 กุมภาพันธ์,2002 at 10:44:30 [ ด้วย IP 203.151.137.1 ]
หัวข้อ : Re: จะกำหนดลิมิตขนาดของไฟล์ที่แนบไปกับเมล์
ตอบว่า :
login => root
ใช้คำสั่งดังนี้
#vi /etc/sendmail.cf
หา #maxium massage size เมื่อเจอแล้วบรรทัดต่อมาจะต้องใส่ไปดังนี้ O MaxMassageSize = 2000000 ,หมานความว่า จำกัด files แนบที่ 2 Mb
save ออกมาที่ prompt #
จากนั้นพิมพ์
# /etc/rc.d/init.d/sendmail stop แล้ว enter
# /etc/rc.d/init.d/sendmail start แล้ว enter
เรียบร้อยครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :