Linux
Reply Return

หัวข้อ : เรื่องชมรมผู้ใช้linuxในประเทศไทย

ข้อความว่า
ชื่อ: pom
ส่งมาเมื่อวันที่ : 27 กุมภาพันธ์, 1998 at 10:24:48 [ ด้วย IP : 203.155.132.1 ]
หัวข้อ : เรื่องชมรมผู้ใช้linuxในประเทศไทย
ด้วยข้อความที่ว่า:
โฮมเพจของเขออู่ที่ไนแล้วครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :