Linux
Reply Return

หัวข้อ : Linux H/D ¾Ñ§

ข้อความว่า
ชื่อ: Mid
ส่งมาเมื่อวันที่ : 14 สิงหาคม, 1998 at 14:37:37 [ ด้วย IP : 203.155.134.1 ]
หัวข้อ : Linux H/D ¾Ñ§
ด้วยข้อความที่ว่า:
ªèÇ´éǤÃѺʧÊÑ HD ÁջѭËÒ¤ÃѺ¤×ÍÁѹºÍ¡ÇèÒ
hda: write-intr error { error-code XXXXXX
·Ó䧴դÃѺ ºÒ§·Õ¡ç¢Öé¹à»ç¹Ë¹éÒàÅ á¡éÂѧ䧴դÃѺ ªèÇ´éǤÃѺ
Ãé͹ã¨ÁÒ¡ ÎÒÃì´´Ô¡Êìà»ç¹ ide ¤ÃѺ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม, 1998 at 15:49:15 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: Linux H/D ¾Ñ§
ตอบว่า :
ผมก็มีตัวนึงที่เป็นครับ ไม่มีทางแก้ครับ
hdd มันไม่ค่อย response มันอยากพักเต็มทีแล้ว
น่าจะเปลี่ยนใหม่

message เป็นอย่างนี้หรือเปล่า

hda: irq timeout: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
ide0: reset: master: error (0x00?)
hda: status error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
hda: drive not ready for command
ide0: reset: master: error (0x00?)


ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: มิ๊ดครับ
ส่งเมื่อวันที่ : 18 สิงหาคม, 1998 at 13:19:41 [ ด้วย IP 203.155.134.1 ]
หัวข้อ : Re: Linux H/D ¾Ñ§
ตอบว่า :
พี่พูดถูกครับ ตอนนี้มันพังแล้ว บูทไม่ขึ้นเลย
ขอบคุณครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :