Linux
Reply Return

หัวข้อ : Packages Uninstall

ข้อความว่า
ชื่อ: trath
ส่งมาเมื่อวันที่ : 01 กุมภาพันธ์, 1999 at 11:35:48 [ ด้วย IP : 202.44.130.163 ]
หัวข้อ : Packages Uninstall
ด้วยข้อความที่ว่า:
ถ้าหากว่าเราต้องการจะ Uninstall Package Programs ที่ลงไปแล้วและไม่ต้องการมัน ออกไปจากระบบจะต้องทำอย่างไร เน้นที่

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: alejandro rubio
ส่งเมื่อวันที่ : 23 กรกฎาคม, 1999 at 04:38:56 [ ด้วย IP 200.238.187.20 ]
หัวข้อ : Re: Packages Uninstall
ตอบว่า :


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :