Linux
Reply Return

หัวข้อ : ทำไมลง RedHat แล้วไม่มี pico

ข้อความว่า
ชื่อ: จริง
ส่งมาเมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม, 1998 at 08:17:05 [ ด้วย IP : 202.182.1.62 ]
หัวข้อ : ทำไมลง RedHat แล้วไม่มี pico
ด้วยข้อความที่ว่า:
ทำไมลง RedHat แล้วใช้ pico ไม่ได้ ช่วยบอกหน่อยว่าจะต้องลงอีกบ้างเพื่อทำให้มี pico

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ธีรยุทธ
ส่งเมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม, 1998 at 12:37:36 [ ด้วย IP 202.183.252.19 ]
หัวข้อ : Re: ทำไมลง RedHat แล้วไม่มี pico
ตอบว่า :
รู้สึกว่าต้องลง pine นะครับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: cts
ส่งเมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม, 1998 at 12:41:02 [ ด้วย IP 161.200.255.161 ]
หัวข้อ : Re: ทำไมลง RedHat แล้วไม่มี pico
ตอบว่า :
ลองใช้คำสั่ง rpm -q pine ดูว่าเคยลง package ของ pine หรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็หา rpm file จาก ftp.redhat.com มา install โดยใช้คำสั่ง rpm -ivh pine-x.xx-x.i386.rpm

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :